Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез Интернет сайт www.extrabg.com, собственост на „Екстра Бул” ЕООД

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

1.1. „Екстра Бул” ЕООД е еднолично дружество с ограничена оговорност, вписано в търговския регистър под ЕИК 207255564, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. “Изгрев”, бл. 38, електронен адрес (имейл) office@extrabg.com, уебсайт: www.extrabg.com.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящите Общи условия следните термини имат следните значения
1) "Екстра" означава "Екстра Бул" ЕООД с ЕИК 207255564; подробности за "Екстра Бул" ЕООД и данни за контакт можете да намерите в раздел I "Информация за доставчика на услуги";
2) "Общи условия" означава настоящите Общи условия и приложенията към тях, както и всички техни последващи изменения, както са оповестени и достъпни на Сайта;
3) "Поръчка" означава поръчка, направена от Потребителя чрез Сайта за закупуване на Стоки, посочени от Потребителя, заедно с избрания начин на плащане и посочване на адреса за доставка или получаване на съответните Стоки;
4) "Потребител" означава всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, разглеждане на Сайта, създаване на акаунт чрез регистрация, подаване на поръчка или всяка друга свързана дейност;
5) "Профил" означава частта от Сайта, състояща се от електронен адрес (електронна поща) и парола, чрез която Потребителят може да прави поръчки и съдържаща информация за Потребителя и историята на поръчките на Потребителя, предоставена при регистрацията му чрез Сайта;
6) "Сайт" означава домейна (интернет адреса)https://www.extrabg.com/;
7) "Продукти" означава всички продукти, предлагани за продажба от Екстра в съответните моменти, изброени на Сайта;
8) "Услуги" означава всички услуги, предлагани на потребителя и извършвани от Екстра чрез Сайта във всеки един момент, включително продажбата и доставката на Продукти;

III. ОБЩO

3.1. Общите условия се прилагат за всички Поръчки, направени чрез Сайта. В случай на противоречие между Общите условия и предвиденото в Поръчката, предимство имат конкретните условия на Поръчката.
3.2 Общите условия са задължителни за всички лица, които се регистрират и правят поръчка чрез Сайта.
3.3. За да направи Поръчка, Потребителят трябва първо да се регистрира в Сайта и да създаде личен профил с адрес на електронна поща и парола. 3.4. Общите условия могат да бъдат променяни периодично от Екстра във връзка с периодични допълнения, промени, подобрения и разширения на Услугата и всякакви законодателни промени, които могат да ги засегнат. Промените в Общите условия за ползване влизат в сила от датата на публикуването им на Уебсайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия за ползване, имат право да изтрият своя профил и да спрат да използват Услугата.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1 За да регистрира акаунт, Потребителят трябва да попълни формуляра за регистрация, достъпен чрез Сайта, като следва предоставените инструкции;
4.2 С регистрацията си на Сайта Потребителят се задължава да приеме и да спазва настоящите Общи условия;
4.3 След приключване на регистрацията Потребителят може да използва следните средства за електронна идентификация, за да прави поръчки на Продукти чрез Сайта: електронен адрес (имейл) и парола.
4.4 С регистрацията си Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва истинската си самоличност и регистрационни данни.
4.5. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на регистрационната форма на Сайта. В случай на промяна в обстоятелствата, посочени при първоначалната регистрация, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в профила си, най-късно до момента на първата поръчка след промяната.
4.6 Потребителят носи пълната отговорност за запазване на поверителността на паролата, която го идентифицира, по отношение на използването и поведението му на Сайта. В случай на подозрение за неоторизиран достъп, кражба или загуба на имейл и/или парола, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Екстра, за да се прекрати достъпът до личната информация на Потребителя и да се избегне всякаква неоторизирана дейност с профила. Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, претърпени от него, Екстра или трета страна в резултат на неразрешено използване на неговия/нейния имейл адрес (електронна поща) и парола.

V. ПОРЪЧКИ

5.1. Поръчките могат да се правят чрез Сайта. Минималната стойност на поръчка за доставка е десет (10) лева.
5.2 Потребителят може да избира Продуктите, които се предлагат на Сайта. Екстра си запазва правото да променя публикуваните продукти, техните цени и други условия за доставка по всяко време и без предварително уведомление. Потребителят се счита за информиран за тези промени от датата на публикуването им на Сайта.
5.3 Потребителят може да направи поръчка чрез Сайта, като избере желаните продукти и следва следните основни технически стъпки, за да завърши и изпрати съответната поръчка:
a. Да влезе в профила си и да избере продукти
b. В полето Доставка Потребителят трябва да потвърди или да посочи нов адрес за доставка;
c. Да добавя продукти във виртуалната кошница за пазаруване
d. Да завършите поръчката, като кликнете върху бутона "Завърши поръчката".
5.3. До приключване на поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчаните Продукти, количествата и други данни, свързани с конкретната поръчка.
5.4. С натискането на бутона "Завърши поръчката" Потребителят се съгласява да закупи продуктите във виртуалната кошница в съответствие с условията на настоящите Общи условия.
5.5. поръчката, както и данните за контакт на Потребителя, който прави поръчката за първи път, могат да бъдат проверени по телефона. Поради тази причина Потребителят трябва да посочи телефонен номер в поръчката, който може да бъде използван за получаване на потвърждение.

VI. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Цените на Продуктите са посочени в Сайта. Екстра има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Продукти.
6.2. Екстра има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите Продукти. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на предлаганите Продукти, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
6.3. Потребителят може да заплати цената на Продуктите по направена Поръчка по един от следните начини:
а. Плащане при доставка – заплащането се осъществява в момента на доставката на Продуктите, когато превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка в Поръчката и предаде Продуктите на Потребителя. В момента на доставката на Продуктите Потребителят се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на цената на Продуктите и цената на доставката (ако има такава), като в замяна получава касова бележка;
b. Онлайн плащане – Предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/ дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката. Екстра не начислява такса за плащане с банкова карта. Такси могат да бъдат начислени от доставчика на платежната услуга и/или от банката, издател на картата.
6.4. Цената на доставката е такава, каквато е посочена в Поръчката. 6.5. Екстра си запазва правото по своя преценка да прави промени на цената за доставка спрямо районите определени за доставка.

VII. ДОСТАВКА

7.1. Доставки на Продукти се извършват с превозвач в определени райони на територията на град Бургас, на база на Поръчки направени по реда на настоящите Общи условия. Екстра си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя преценка
. 7.2. Потребителят може да намери информация на Сайта за районите, в които Екстра извършва доставки на адрес.
7.3. Продуктите се доставят до посочения в Поръчката адрес и се доставят на ръка на Потребителя или на трето лице, находящо се на адреса за доставка. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Продуктите при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

VIII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Съдържанието на Сайта се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Екстра не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.
8.2. Сайтът работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако Потребителят е извън мрежата, Сайтът няма да работи.
8.3. Екстра не е прегледало съдържанието на сайтовете, към които има качени линкове (връзки) от Сайта и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на Сайта не означава обвързване от страна на Екстра. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск на Потребителя. 8.4. Екстра не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. Екстра не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.
8.5. Екстра не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Сайта, както и за съдържанието на Профила на Потребителя.
8.6. Екстра има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на Екстра да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

Материалите, качени на Сайта, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Екстра може да прави промени в материалите, съдържащи се в Сайта по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

X. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

10.1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките.
10.2. (1) Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 1 (един) час, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Екстра не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
(2) В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да направи рекламация по следния начин: (1) чрез обаждане на телефон 0878859409 или (2) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Екстра: office@extrabg.com. Екстра има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.
10.3. Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.
10.4. При предявяване на основателна рекламация Екстра предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка замяна на Продукта с нов или ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.
10.5 При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията - касова бележка или фактура, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното.
10.6 Клиентът може да откаже получаването на поръчаните стоки, ако доставката не съответства на подадената заявка или са налице очевидни недостатъци на стоката или целостта на опаковката им е нарушена.
10.7 Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са:
a. Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
b. Запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; c. Стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Екстра обработва личните данни на Потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни“, публикувана на интернет страницата www.extrabg.com.
11.2. Екстра съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Потребителите след направена Поръчка и извършване на доставка в срокове предвидени в действащото законодателство. XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия, се решават по взаимно съгласие между Екстра и Потребителя, а ако такова съгласие не може да бъде постигнато - от компетентните български съдилища.
12.2. Всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се уреждат от разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
12.3. Всички права на интелектуална собственост, включително търговски марки и авторски права, върху материалите, снимките, логата и изображенията в Сайта остават собственост на Екстра.
12.4 Екстра си запазва правото да преустанови временно или постоянно предоставянето на всички или на част от услугите, достъпни чрез Сайта. 12.5 Екстра си запазва правото да анулира напълно и да изтрие регистрацията на даден потребител, ако:
a. Потребителят предостави невярна или непълна информация;
b. Екстра има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Потребител;
c. Потребителят не се яви да получи готова Поръчка в предоставеният неверен адрес за доставка и/или неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него Продукти;
d. възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички Услуги, достъпни чрез Сайта;
e. Екстра прекрати поддържането на Сайта.
12.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Екстра Услуги, като деактивира своя Профил, посредством запитване на електронен адрес (имейл) office@extrabg.com
12.7. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия са приети от Управителя на Екстра и са в сила от 03.05.2023г. Общите условия са последно актуализирани на 03.05.2023г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Екстра актуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за Екстра от момента на публикуване на съответната актуализация в Сайта.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате "сайта ОРС"
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни